Öppet på algfarmen i sommar

Nyfiken på algodling? Kom och hälsa på!

Nu i sommar har vi öppet torsdagar och fredagar från kl 13.00 till kl 16.00. Kl 13.30 och 14.45 startar våra guidade visningar av växthusen. Självklart har vi också gårdsbutik med alla dina favoritalger.

Du hittar oss på Herrestadsvägen 24A i Hammenhög, i hjärtat av Österlen. Välkomna!

 

Kallelse till årsstämma i Simris Alg AB (publ)

SIMRIS ALG AB (PUBL)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Tid: 2017-05-11 klockan 17:00

Plats: Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 maj 2017, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 5 maj 2017.

Förvaltarregistrerade aktier:

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 5 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Anmälan:

Vänligen meddela senast fredagen den 5 maj 2017 om du kommer att delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet) till bolaget samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.simrisalg.se).

Agenda:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller flera justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

10. Beslut om antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

12. Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

14. Beslut om emission av teckningsoptioner

15. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen

16. Stämman avslutas

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Anders Laurin utses till stämmans ordförande.

Punkt 9

Valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast tre veckor innan stämman.

Punkt 10

Valberedningen föreslår att ett (1) registrerat revisionsbolag utses.

Punkt 11

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt SEK 240 000, varav SEK 120 000 till ordföranden och SEK 60 000 till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Arvode ska inte utgå till ordförande eller ledamot som är anställd i bolaget.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Punkt 12

Valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast tre veckor innan stämman.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 247 593,75 kronor. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier av serie B till ett högsta totalt antal av 2 850 000 aktier i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i syfte att införskaffa kapital till bolaget för att säkra driften efterföljande verksamhetsår, större marknadssatsningar och investeringar i produktionskapacitet och utveckling.

För beslut i enlighet med detta bemyndigande krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14

Som ett led i bolagets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare föreslår styrelsen stämman att besluta om en riktad emission av högst 285 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. För beslutet föreslås i övrigt att följande huvudsakliga villkor ska gälla.

1. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 % av genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie under viss mätperiod. Genomsnittlig betalkurs fastställs som ett medeltal av för varje handelsdag framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för aktien på Nasdaq First North under perioden från och med den 12 maj 2017 till och med den 25 maj 2017. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

2. Löptiden på teckningsoptionerna ska vara fem år.

3. Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes modell med på en underliggande aktiekurs motsvarande emissionskursen som fastställs i punkt 1 ovan och baserat på övriga rådande marknadsförhållanden.

4. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget som inte också är styrelseledamöter. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta fördelningsprincipen att minst 1/3 av teckningsoptionerna fördelas proportionellt efter antalet anställningsår (kalenderår) i bolaget och maximalt 2/3 fördelas till ledande befattningshavare i bolaget.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att stämman fastställer riktlinjerna för valberedningen enligt följande.

Valberedningen ska utses senast 6 månader före ordinarie bolagsstämma. Representanter för de två största aktieägarna i bolaget samt bolagets styrelseordförande ska utgöra valberedning. Bolagets styrelseordförande sammankallar valberedningen och ska utse dess ordförande. Bolagets styrelseordförande får dock inte utses till valberedningens ordförande. Om en föreslagen ledamot avböjer att delta eller en utsedd ledamot avgår ska bolagets två största aktieägare i samråd utse en ersättare.

En mer detaljerad instruktion för valberedningen kan presenteras och beslutas om på stämman.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 13 och 14, valberedningens fullständiga beslutsförslag avseende punkt 9, punkt 12 och punkt 15 liksom övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se, senast tre veckor innan stämman. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

Formulär för fullmakt

I anslutning till stämman är alla aktieägare välkomna på visning av algfarmen.

Välkommen på öppet hus

Efter succén i mellandagarna öppnar vi nu upp algfarmen för besökare på nytt! Kom förbi för en guidad tur i odlingarna och en chans att lära dig mer om oss och våra alger. Självklart har vi även gårdsbutik med alla dina favoriter. Vi håller öppet från 10:00 till 16:00 lördag den 25:e mars. Du hittar oss på Herrestadsvägen 24A, Hammenhög, i hjärtat av Österlen. Välkommen!

Öppet hus på algfarmen

I mellandagarna öppnar vi algfarmen för besökare för första gången. Kom och titta på våra odlingar och lär dig mer om alger. Självklart har vi också gårdsbutik med alla dina favoriter. Vi håller öppet från 10:00 till 16:00 den 28-29 december. Du hittar oss på Herrestadsvägen 24A, Hammenhög, i hjärtat av Österlen. Anläggningen är världsunik så det här är ett tillfälle du inte vill missa. Välkommen!

Kallelse till extrastämma

SIMRIS ALG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Tid: 2016-09-21 klockan 15:00
Plats: Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 september 2016, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 15 september 2016.

Förvaltarregistrerade aktier:
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 september 2016, då sådan införing ska vara verkställd för att aktieägare ska äga rätt att delta i stämman.

Anmälan:
Vänligen meddela senast den 15 september 2016 om du kommer att delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Agenda:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamot
9. Stämman avslutas

Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Laurin väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.
Det noteras att det totala styrelsearvodet förväntas öka med 60 000 kr per år, då styrelsen föreslås utökas med en ordinarie ledamot, i enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman den 16 mars 2016 (dvs. att styrelsearvode utgår med 60 000 kr per år till ordinarie styrelseledamot och 120 000 kr per år till styrelsens ordförande, dock att inget arvode utgår till ledamöter som är anställda i Bolaget).

Punkt 8
Valberedningen föreslår att Christian Ehrhardt väljs till styrelseledamot i bolaget.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Fullmaktsformulär finns från och med idag tillgängligt i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Antalet aktier i bolaget uppgår till 250 000 A-aktier och 9 250 000 B-aktier, och antalet röster uppgår till 9 750 000.
Bolagets aktiekapital uppgår till 825 315,66 kr.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

 

Fullmaktsformulär för nedladdning

Vi finns på Instagram

Du har väl inte missat att Simris har ett instagramkonto? Här hittar du algrecept, inspiration, erbjudanden och mängder med ögongodis! Tagga dina bilder med #simris och dela med dig av dina recept! Simris instagramkonto hittar du här: @simrisalg

Simris Alg i DI Weekend

Dagens Industris helgmagasin DI Weekend publicerar i dag en stor intervju med Fredrika Gullfot. Läs om hur vi odlar alger, om Fredrikas bakgrund och framtiden för Simris. Har du inte Dagens Industri hittar du även artikeln online! Missa inte filmen. Länk: Blommande tillväxt i algfabriken

Simris i Bra Koll

Flyger du med Bra Inrikesflyg i sommar? I Bras inflightmagasin Bra Koll hittar du en stor artikel om svensk algodling och Simris Alg. Omslaget pryds av vår egen Fredrika Gullfot! Magasinet finns på Bras inrikesflyg till och med den 31:a augusti, men kan även läsas online här.

Sommaröppet i gårdsbutiken

Har du vägarna förbi Österlen i Sommar? Passa då på att svänga förbi vår algfarm i Hammenhög! Fyll på ditt lager av algprodukter och lär dig allt om produkterna och algodling. Öppettider är kontorstid vardagar under juli och augusti. Knacka bara på dörren så hjälper vi dig! Adressen är Herrestadsvägen 24A, Hammenhög. Vi ses!

Simris Alg på LloydsApotek

Pressmeddelande 2016-05-24

Simris Alg inleder ett samarbete med LloydsApotek, som från och med nu kommer sälja det skånska pionjärföretagets kosttillskott och superfoods från odlade alger. Först ut är fyra produkter ur serien 
Simris® Select: Boosting Astaxanthin, Finest Chlorella, Sundried Spirulina och Chlorella Crispies.

“Det här är ett jätteroligt samarbete för oss. Apoteken håller en mycket hög ambitionsnivå vad gäller service och kvalitet, som passar våra lite mer exklusiva algprodukter,” säger Fredrika Gullfot, VD för Simris Alg. “Vi gillar också att LloydsApotek ingår i en internationell koncern, där det på sikt kan finnas synergieffekter.”

Samarbetet med LloydsApotek är Simris Algs första officiella samarbete med en större butikskedja. LloydsApotek har 79 apotek runt om i landet och ingår i Celesio Group, ett ledande internationellt tjänsteföretag inom läkemedel, apotek och hälsa, med verksamhet i 14 länder.

Simris® Select är en nyskapande serie livsmedel och kosttillskott med odlade alger från utvalda algodlare i Europa. I serien ingår både klassiska superfoods som chlorella, och nyheter i form av soltorkad spirulina, chlorella crispies, vegovänligt astaxantin och teer med naturligt betakaroten från alger. Produkterna har utvecklats av Simris Alg i direkt samarbete med respektive odlare. Genom sin expertkunskap inom algodling kan Simris Alg garantera högsta kvalitet på produkterna, som tillsammans med sina attraktiva förpackningar passar dagens hälso- och trendmedvetna konsumenter. Följande produkter ingår från och med nu i LloydsApoteks sortiment:

Boosting Astaxanthin: 100% naturligt astaxathin i helvegetabiliska kapslar, odlat i Sverige

Finest Chlorella: klassiskt chlorellapulver av högsta kvalitet, växthusodlat i Tyskland

Sundried Spirulina: soltorkad spirulinacrunch, odlad på traditionellt vis av franska kooperationen för spirulinaodlare

Chlorella Crispies: krispiga rispuffar, täckta med finaste chlorella från soliga Portugal.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.