Kallelse till årsstämma

SIMRIS ALG AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Tid: 2016-03-16 klockan 17:00
Plats: Algfarmen Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 mars 2016, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 10 mars 2016.

Anmälan:
Vänligen meddela senast fredagen den 10 mars 2016 om du kommer att delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (högst 12 månader gammal) till bolaget samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.simrisalg.se) från och med den 23 februari 2016.

Agenda:

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande för stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordningen

5) Val av en eller flera justeringsmän

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8) Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

10) Beslut om antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter

11) Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

12) Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

13) Beslut om emission av aktier

14) Beslut om emission av teckningsoptioner

15) Beslut om tillsättande av valberedning och riktlinjer för denna

16) Stämman avslutas

Punkt 2
Valberedningen föreslår att Anders Laurin utses till stämmans ordförande.

Punkt 9
Valberedningens fullständiga förslag avseende antalet styrelseledamöter enligt punkt 9 kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 23 februari 2016.

Punkt 10
Valberedningen föreslår att ett (1) registrerat revisionsbolag utses.

Punkt 11
Valberedningens fullständiga förslag avseende fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna enligt punkt 12 kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 23 februari 2016.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Punkt 12
Valberedningens fullständiga förslag avseende val av styrelseledamöter enligt punkt 12 kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 23 februari 2016.

Valberedningen föreslår att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017 väljs revisionsbolaget Ernst & Young AB. Revisionsbolaget Ernst & Young AB har låtit meddela att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser det att utse auktoriserade revisorn Martin Henriksson till huvudansvarig revisor.

Punkt 13
Styrelsen föreslår stämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst SEK 236 335,65 genom utgivande av högst 2 720 400 nya aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om SEK 0,0869. Styrelsen föreslår en emissionskurs inom intervallet SEK 18,50 till SEK 20,50 per aktie. Styrelsen kommer fastställa emissionskursen, inom intervallet, innan stämman.

Rätt att teckna de nya aktierna av serie B ska tillkomma den grupp fysiska och juridiska personer som till styrelsen har anmält intresse att teckna aktier i bolaget i enlighet med det erbjudande som lämnas till allmänheten i det prospekt som publiceras av bolaget (gemensamt benämnda ”Teckningsberättigade”). Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta nedan angivna fördelningsprinciper, i syfte att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med aktierna.

För det fall antalet aktier i den riktade emissionen inte räcker till att ge samtliga Teckningsberättigade full tilldelning, ska styrelsen inom ramen för sitt tilldelningsbeslut i första hand tilldela varje Teckningsberättigad en minimipost om 300 aktier och därefter ska eventuella kvarstående aktier fördelas pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en av de Teckningsberättigade tecknat och ännu inte tilldelats. Med avsteg från ovan principer kan styrelsen med företräde tilldela aktier till den grupp av Teckningsberättigade, vilka lämnat skriftliga teckningsåtaganden, som det refereras till i prospekterbjudandet och i den omfattning som anges däri förutsatt att spridningskravet samtidigt uppfylls.

Förslaget lämnas mot bakgrund av behovet av kapitalanskaffning och ägarspridning i samband med listning av bolagets aktier på Nasdaq First North.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade som kan ges förtur i tilldelningen krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 14
Som ett led i bolagets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare föreslår styrelsen stämman att besluta om en riktad emission av högst 285 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. För beslutet ska i övrigt föreslås följande huvudsakliga villkor.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130% av den emissionskurs som fastställs i spridningsemissionen enligt punkt 13 ovan.

Löptiden på teckningsoptionerna ska vara fem år.

Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes modell med en underliggande aktiekurs motsvarande emissionskursen som fastställs i spridningsemissionen enligt punkt 13 ovan och baserat på en volatilitet motsvarande OMXS30 (90 dagar) per den 21 mars 2016 och ränta beräknad på femårs- swap per den 21 mars 2016.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning skall ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta fördelningsprincipen att 2/3 av teckningsoptionerna fördelas proportionellt efter antalet anställningsår (kalenderår) i bolaget och resterande 1/3 fördelas till ledande befattningshavare i bolaget.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 15
Styrelsen föreslår att en valberedning tillsätts för att bereda styrelse- och revisorsval i bolaget enligt följande.

Valberedningen ska utses senast 6 månader före ordinarie bolagsstämma. Representanter för de två största aktieägarna i bolaget samt bolagets styrelseordförande ska utgöra valberedning. Bolagets styrelseordförande sammankallar valberedningen och ska utse dess ordförande. Bolagets styrelseordförande får dock inte utses till valberedningens ordförande. Om en föreslagen ledamot avböjer att delta eller en utsedd ledamot avgår ska bolagets två största aktieägare i samråd utse en ersättare.

En mer detaljerad instruktion för valberedningen kan presenteras och beslutas om på stämman.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 13 och 14, valberedningens fullständiga beslutsförslag avseende punkt 9, punkt 11, punkt 12 och punkt 15 liksom övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se, från och med den 23 februari 2016. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

Algfarmen växer

Under vintern har Simris Alg arbetat hårt med utbyggnaden av algfarmen i Hammenhög. Utbyggnadsprojektet förväntas öka kapaciteten på vår algodling för omega-3-produktion till femton gånger dagens. Algbonden Ellen hälsar från bygget!

Simris levererar till EU

God morgon Europa! Från och med i dag levererar vi våra alg-supergoodies till algvänner runt om i EU. Besök webshopen för att beställa vår crunchiga Sundried Spirulina eller våra ekologiska algtéer, för att nämna några.

Länk till webshopen

Simris Alg tar in 27 MSEK i nyemission

Foto: Ystads Allehanda

Simris Alg stänger höstens riktade nyemission på rekordbeloppet 26,5 miljoner kronor. Det innebär att vi nu med full fart kan finansiera utbyggnaden av våra odlingar. Extra kul är att Förbundet Djurens Rätt har gått in som en av våra större nya delägare. Med våra produkter gör vi det möjligt för fler att få helt växtbaserad marin omega-3 EPA & DHA av högsta kvalitet, vilket innebär att behovet av fiskolja minskar.

Under hösten har vi också haft en extra bolagsstämma där vi beslutade om att byta bolagskategori till publikt bolag, som ett led i en planerad listning vid NASDAQ First North till våren 2016. Med tanke på det kapitaltillskott vi fått in är tidpunkten nu helt rätt för att i lugn och ro förbereda oss för en listning.

Du kan läsa mer här:

Pressmeddelande

Breakit: KTH-doktor tar in 27 miljoner för att ersätta fiskolja med alger

Dagens Industri: Simris Alg siktar på First North

Sydsvenskan/8till5: Djurens rätt hjälper Simris Alg genom dödsskuggans dal 

ATL – Lantbrukets Affärstidning: Djurens Rätt satsar på alger

Rapidus: Djurens Rätt blir ny storägare i Simris Alg

 

 

Förhandstitt: vår nya karriärsida

Som ni säker anar har vi vuxit ur vår hemsida, och jobbar just nu som illrar på vår nya webbsajt. Kommer snart! Redan nu släpper vi dock vår nya karriärsida, eftersom vi har flera rekryteringar på gång. Surfa förbi och kolla in vilka tjänster som är aktuella för närvarande – det går utmärkt att skicka in spontanansökningar redan nu.

Simris Alg karriärsida

Simris Alg vässar styrelsen för tillväxt

Pressmeddelande 150518

Efter en lyckad lansering av bolagets första produkter tar pionjärföretaget Simris Alg AB nu steget att bygga ut sin banbrytande algodling. Som ett led inför expansionen har Simris Alg valt ny bolagsstyrelse, med Anders Laurin som styrelsens nya ordförande. Bland nya ledamöter i styrelsen märks även Cecilia Jinert Johansson samt bolagets grundare och VD Fredrika Gullfot.

Den nya styrelsen har som uppgift att leda Simris Alg i företagets nästa fas mot tillväxt och lönsamhet. Bolaget har nyligen lanserat sina första produkter, och bygger nu ut sin odlingsanläggning i Hammenhög för att kunna möta efterfrågan på den starkt växande marknaden för omega-3 från odlade alger.

”Vi har förstärkt styrelsen inom framförallt strategi och operativa frågor,” säger bolagets grundare och VD Fredrika Gullfot. ”Vi har en mycket spännande och brant tillväxtkurva framför oss, och där gäller det att ha ett sammansvetsat team som är bevisat duktiga på att få innovationsbaserade teknikbolag att växa till globala marknadssuccéer.”

Anders Laurin, sedan tidigare delägare i Simris Alg, har varit adjungerad till styrelsen sedan i höstas, och går nu in som bolagets nya styrelseordförande. Anders har varit VD på börsbolaget MultiQ International AB och Vice VD på Axis Communications AB. Som mångårig nyckelperson inom Axis var Anders starkt medverkande till Axis legendariska marknadsutveckling och tillväxt. Anders sitter även i styrelsen för Serstech AB (publ).

Cecilia Jinert Johansson har bred och internationell ledningserfarenhet inom operations med ansvar för produktion, logistik och inköp, bl.a. inom Lantmännen och Rautaruukki Oyj. Hon har även arbetat mycket med expansions- och omstruktureringsprojekt. Cecilia har ytterligare styrelseuppdrag för Nexam Chemical Holding AB (publ), och är styrelseordförande i Neco Norden AB.

I mars genomförde Simris Alg en lyckad lansering av sina första konsumentprodukter. Intresset för företagets omega-3-tillskott från odlade alger är skyhögt på den internationella marknaden, och den banbrytande algodlingen i Hammenhög på Österlen byggs nu ut för att möta efterfrågan. Bolaget har under våren genomfört två nyemissioner som ett led i finansieringen av den pågående utbyggnaden.

Simris Alg AB är ett pionjärföretag på Österlen som utvecklar och tillverkar hälsoprodukter från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver sedan 2012 den första kommersiella algodlingen för oljeproduktion i Sverige. Oljan är ett växtbaserat och miljövänligt alternativ till fiskolja, och marknadsförs som kosttillskott under varumärket Simris® Algae Omega-3 via utvalda återförsäljare och egen webshop. Simris Alg har två år i rad utsetts till ett av Sveriges hetaste nya teknikföretag av Ny Teknik och Affärsvärlden, och är mångfaldigt prisbelönat inom entreprenörskap, teknik och miljö.

 

Simris söker Head of Sales

Vi har nyligen lanserat våra första produkter och söker nu en stjärna för att bygga upp vår försäljning. Som Head of Sales ansvarar du för vår försäljning till återförsäljare och distributörer samt vår egen webshop. Du arbetar mycket nära vår marknadschef och rapporterar direkt till VD. Tjänsten är helt ny på bolaget, och vi söker en driven person som självständigt kan bygga upp säljfunktionen utifrån bolagets affärsmål och marknadsstrategi. I tjänsten ingår även ansvar för bolagets kundtjänst, CRM och digitala marknadsföring.

Läs mer om tjänsten i bifogad pdf-fil och välkommen med din ansökan senast 5 maj (yes, snabba puckar!)

Platsannons Sales 150429

Jobba som algbonde i sommar!

Är du nyfiken på algodling? Vill du jobba på ett av Sveriges hetaste teknikbolag? Vi söker två sommarvikarier till förekommande arbetsuppgifter inom produktionen.

Lämplig bakgrund är t.ex. student eller nyutexaminerad med inriktning mot bioteknik, livsmedel eller bioprocesser, men det är inget krav. Du är ansvarsfull, strukturerad och ordningssam, och vi ser gärna att du vet hur man hanterar både analysvåg, skiftnyckel och sopkvast. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och att du är en bra teamplayer. Självklart passar jobbet lika bra för tjejer som för killar.

Tjänsterna är på heltid (40 tim/vecka) och vi vill att du kan arbeta större delen av perioden juni-augusti (tre månader). Arbetet är i Hammenhög på Österlen – perfekt för dig som gillar outdoor, sol och hav.

Skicka in din ansökan med personligt brev och CV senast 10 maj till team@simrisalg.se. Vi kontaktar lämpliga kandidater för intervju efter ansökningstidens slut. OBS! Endast skriftliga ansökningar per mail, vi har ingen möjlighet att svara på frågor om sommarjobben per telefon.

Välkommen med din ansökan!

 

Simris Alg på 33-listan

Vi är stolta att även i år ha blivit utvalda till 33-listan – Ny Teknik och Affärsvärldens lista över Sveriges hetaste nya teknikbolag. Utmärkelsen delades ut på ett event i Stockholm i tisdags, under medverkan av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Vi bjöd självklart på algchips till minglet!

Pressmeddelande: Algodling bland det hetaste inom ny svensk teknik

Ny Teknik: Algolja från Simris Alg skonar fisken

Film: Fiskfri Omega-3