Kallelse till extrastämma

SIMRIS ALG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Tid: 2016-09-21 klockan 15:00
Plats: Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 september 2016, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 15 september 2016.

Förvaltarregistrerade aktier:
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 september 2016, då sådan införing ska vara verkställd för att aktieägare ska äga rätt att delta i stämman.

Anmälan:
Vänligen meddela senast den 15 september 2016 om du kommer att delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Agenda:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamot
9. Stämman avslutas

Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Laurin väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.
Det noteras att det totala styrelsearvodet förväntas öka med 60 000 kr per år, då styrelsen föreslås utökas med en ordinarie ledamot, i enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman den 16 mars 2016 (dvs. att styrelsearvode utgår med 60 000 kr per år till ordinarie styrelseledamot och 120 000 kr per år till styrelsens ordförande, dock att inget arvode utgår till ledamöter som är anställda i Bolaget).

Punkt 8
Valberedningen föreslår att Christian Ehrhardt väljs till styrelseledamot i bolaget.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Fullmaktsformulär finns från och med idag tillgängligt i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Antalet aktier i bolaget uppgår till 250 000 A-aktier och 9 250 000 B-aktier, och antalet röster uppgår till 9 750 000.
Bolagets aktiekapital uppgår till 825 315,66 kr.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

 

Fullmaktsformulär för nedladdning

Simris Alg på LloydsApotek

Pressmeddelande 2016-05-24

Simris Alg inleder ett samarbete med LloydsApotek, som från och med nu kommer sälja det skånska pionjärföretagets kosttillskott och superfoods från odlade alger. Först ut är fyra produkter ur serien 
Simris® Select: Boosting Astaxanthin, Finest Chlorella, Sundried Spirulina och Chlorella Crispies.

“Det här är ett jätteroligt samarbete för oss. Apoteken håller en mycket hög ambitionsnivå vad gäller service och kvalitet, som passar våra lite mer exklusiva algprodukter,” säger Fredrika Gullfot, VD för Simris Alg. “Vi gillar också att LloydsApotek ingår i en internationell koncern, där det på sikt kan finnas synergieffekter.”

Samarbetet med LloydsApotek är Simris Algs första officiella samarbete med en större butikskedja. LloydsApotek har 79 apotek runt om i landet och ingår i Celesio Group, ett ledande internationellt tjänsteföretag inom läkemedel, apotek och hälsa, med verksamhet i 14 länder.

Simris® Select är en nyskapande serie livsmedel och kosttillskott med odlade alger från utvalda algodlare i Europa. I serien ingår både klassiska superfoods som chlorella, och nyheter i form av soltorkad spirulina, chlorella crispies, vegovänligt astaxantin och teer med naturligt betakaroten från alger. Produkterna har utvecklats av Simris Alg i direkt samarbete med respektive odlare. Genom sin expertkunskap inom algodling kan Simris Alg garantera högsta kvalitet på produkterna, som tillsammans med sina attraktiva förpackningar passar dagens hälso- och trendmedvetna konsumenter. Följande produkter ingår från och med nu i LloydsApoteks sortiment:

Boosting Astaxanthin: 100% naturligt astaxathin i helvegetabiliska kapslar, odlat i Sverige

Finest Chlorella: klassiskt chlorellapulver av högsta kvalitet, växthusodlat i Tyskland

Sundried Spirulina: soltorkad spirulinacrunch, odlad på traditionellt vis av franska kooperationen för spirulinaodlare

Chlorella Crispies: krispiga rispuffar, täckta med finaste chlorella från soliga Portugal.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Skördedags i stor skala för Simris Alg

Pressmeddelande 2016-04-29

Idag skördas de första algerna från Simris Algs nya odlingsanläggning i skånska Hammenhög. Simris Alg har därmed gått in i industriell produktionsfas för sin omega-3 från odlade alger. Produkterna från den utbyggda anläggningen skall bland annat användas i bolagets exportsatsning mot Sydkorea.

Det har varit en intensiv vecka för de skånska algpionjärerna. Så sent som i fredags noterades Simris Alg på Nasdaq First North, efter en övertecknad nyemission om drygt 50 miljoner kronor. Samma vecka påbörjades driftsättningen av bolagets nya, utbyggda odlingsanläggning. Och redan idag är det alltså dags för den första skörden.

– Det här markerar en ny era för oss som bolag, säger VD Fredrika Gullfot. Nu går vi in i industriell fas på allvar. Det är ett gigantiskt projekt att bygga en så pass stor algodling som vi har gjort, och det är fantastiskt att vi nu bokstavligen kan börja skörda frukten av vårt arbete.

Simris Alg har haft en mindre odlingsanläggning i drift sedan 2013, och producerar omega-3 produkter i liten skala sedan ett år tillbaka. Under 2015 tog bolaget in kapital för att bygga ut anläggningen till full industriell skala och kunna möta efterfrågan på världsmarknaden.

Den nya växthusanläggningen mäter 2000 kvadratmeter med en odlingsvolym på 120 000 liter. Totalt har sex mil glasrör använts till de nya odlingsmodulerna. Från hösten kommer de produkter som tillverkas av vårens algskördar finnas tillgängliga för försäljning.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Övertecknad nyemission i Simris Alg

Pressmeddelande 2016-04-13

Simris Alg AB (publ) (”Simris Alg” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten att teckna aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet har fulltecknats. Nyemissionen i Simris Alg inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev tecknad till 61,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en överteckning med 11,1 miljoner kronor. Genom emissionen tillförs Bolaget 50,3 miljoner kronor före emissionskostnader och Simris Alg får över 3000 nya aktieägare. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till 22 april.

Teckningsperioden för Simris Algs nyemission löpte ut den 11 april 2016. Ett antal teckningsåtaganden från främst befintliga ägare hade lämnats på förhand, motsvarande 11,8 miljoner kronor eller 23,4 procent av Erbjudandet. När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Simris Alg att uppgå till 9 500 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 825 316 kronor. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till 22 april.

VD Fredrika Gullfot kommenterar:
Först och främst vill vi hälsa alla våra nya aktieägare varmt välkomna! Vi är enormt glada över den fantastiska respons vi fått, och det förtroende som aktiemarknaden visat för oss och vår potential. Det är en stor nyemission för att vara ett så pass litet och okänt bolag som Simris Alg, där vi ännu befinner oss i mycket tidig marknadsfas. Till sommaren kommer vi börja producera i industriell skala, och vi är enormt peppade inför den storskaliga försäljningsstarten till hösten. Närmast på tur står utveckling av de internationella marknader där vi nyligen påbörjat provförsäljning via nätet.

Tilldelning
Till följd av överteckningen kommer full tilldelning inte kunna ske. Styrelsen har beslutat om tilldelning i enlighet med de principer som antogs vid årsstämman och som återgavs i prospektet. Besked om tilldelning via nätmäklare och banker samt distribution av avräkningsnotor sker den 13 april.

Första dag för handel
Under förutsättning att Nasdaq First North godkänner Simris Algs ansökan om listning av aktien är preliminär första handelsdag den 22 april 2016.

Aktiens kortnamn: SIMRIS
Aktiens ISIN-kod: SE0008091664

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Simris Alg i samband med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq First North. Legal rådgivare är Advokatfirman Delphi. Nordnet har medverkat som Selling Agent i nyemissionen och Remium Nordic som emissionsinstitut.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. Bolagets verksamhetsfilosofi genomsyras av ett starkt hållbarhetsperspektiv och bygger på synergi mellan spjutspetsteknik, varumärke och livsstil. Simris Alg har ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North, med planerad första handelsdag den 22 april 2016.

Kallelse till årsstämma

SIMRIS ALG AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Tid: 2016-03-16 klockan 17:00
Plats: Algfarmen Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 mars 2016, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 10 mars 2016.

Anmälan:
Vänligen meddela senast fredagen den 10 mars 2016 om du kommer att delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (högst 12 månader gammal) till bolaget samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.simrisalg.se) från och med den 23 februari 2016.

Agenda:

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande för stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordningen

5) Val av en eller flera justeringsmän

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8) Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

10) Beslut om antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter

11) Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

12) Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

13) Beslut om emission av aktier

14) Beslut om emission av teckningsoptioner

15) Beslut om tillsättande av valberedning och riktlinjer för denna

16) Stämman avslutas

Punkt 2
Valberedningen föreslår att Anders Laurin utses till stämmans ordförande.

Punkt 9
Valberedningens fullständiga förslag avseende antalet styrelseledamöter enligt punkt 9 kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 23 februari 2016.

Punkt 10
Valberedningen föreslår att ett (1) registrerat revisionsbolag utses.

Punkt 11
Valberedningens fullständiga förslag avseende fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna enligt punkt 12 kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 23 februari 2016.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Punkt 12
Valberedningens fullständiga förslag avseende val av styrelseledamöter enligt punkt 12 kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 23 februari 2016.

Valberedningen föreslår att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017 väljs revisionsbolaget Ernst & Young AB. Revisionsbolaget Ernst & Young AB har låtit meddela att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser det att utse auktoriserade revisorn Martin Henriksson till huvudansvarig revisor.

Punkt 13
Styrelsen föreslår stämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst SEK 236 335,65 genom utgivande av högst 2 720 400 nya aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om SEK 0,0869. Styrelsen föreslår en emissionskurs inom intervallet SEK 18,50 till SEK 20,50 per aktie. Styrelsen kommer fastställa emissionskursen, inom intervallet, innan stämman.

Rätt att teckna de nya aktierna av serie B ska tillkomma den grupp fysiska och juridiska personer som till styrelsen har anmält intresse att teckna aktier i bolaget i enlighet med det erbjudande som lämnas till allmänheten i det prospekt som publiceras av bolaget (gemensamt benämnda ”Teckningsberättigade”). Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta nedan angivna fördelningsprinciper, i syfte att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med aktierna.

För det fall antalet aktier i den riktade emissionen inte räcker till att ge samtliga Teckningsberättigade full tilldelning, ska styrelsen inom ramen för sitt tilldelningsbeslut i första hand tilldela varje Teckningsberättigad en minimipost om 300 aktier och därefter ska eventuella kvarstående aktier fördelas pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en av de Teckningsberättigade tecknat och ännu inte tilldelats. Med avsteg från ovan principer kan styrelsen med företräde tilldela aktier till den grupp av Teckningsberättigade, vilka lämnat skriftliga teckningsåtaganden, som det refereras till i prospekterbjudandet och i den omfattning som anges däri förutsatt att spridningskravet samtidigt uppfylls.

Förslaget lämnas mot bakgrund av behovet av kapitalanskaffning och ägarspridning i samband med listning av bolagets aktier på Nasdaq First North.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade som kan ges förtur i tilldelningen krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 14
Som ett led i bolagets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare föreslår styrelsen stämman att besluta om en riktad emission av högst 285 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. För beslutet ska i övrigt föreslås följande huvudsakliga villkor.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130% av den emissionskurs som fastställs i spridningsemissionen enligt punkt 13 ovan.

Löptiden på teckningsoptionerna ska vara fem år.

Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes modell med en underliggande aktiekurs motsvarande emissionskursen som fastställs i spridningsemissionen enligt punkt 13 ovan och baserat på en volatilitet motsvarande OMXS30 (90 dagar) per den 21 mars 2016 och ränta beräknad på femårs- swap per den 21 mars 2016.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning skall ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta fördelningsprincipen att 2/3 av teckningsoptionerna fördelas proportionellt efter antalet anställningsår (kalenderår) i bolaget och resterande 1/3 fördelas till ledande befattningshavare i bolaget.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 15
Styrelsen föreslår att en valberedning tillsätts för att bereda styrelse- och revisorsval i bolaget enligt följande.

Valberedningen ska utses senast 6 månader före ordinarie bolagsstämma. Representanter för de två största aktieägarna i bolaget samt bolagets styrelseordförande ska utgöra valberedning. Bolagets styrelseordförande sammankallar valberedningen och ska utse dess ordförande. Bolagets styrelseordförande får dock inte utses till valberedningens ordförande. Om en föreslagen ledamot avböjer att delta eller en utsedd ledamot avgår ska bolagets två största aktieägare i samråd utse en ersättare.

En mer detaljerad instruktion för valberedningen kan presenteras och beslutas om på stämman.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 13 och 14, valberedningens fullständiga beslutsförslag avseende punkt 9, punkt 11, punkt 12 och punkt 15 liksom övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se, från och med den 23 februari 2016. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

Simris Alg tar in 27 MSEK i nyemission

Foto: Ystads Allehanda

Simris Alg stänger höstens riktade nyemission på rekordbeloppet 26,5 miljoner kronor. Det innebär att vi nu med full fart kan finansiera utbyggnaden av våra odlingar. Extra kul är att Förbundet Djurens Rätt har gått in som en av våra större nya delägare. Med våra produkter gör vi det möjligt för fler att få helt växtbaserad marin omega-3 EPA & DHA av högsta kvalitet, vilket innebär att behovet av fiskolja minskar.

Under hösten har vi också haft en extra bolagsstämma där vi beslutade om att byta bolagskategori till publikt bolag, som ett led i en planerad listning vid NASDAQ First North till våren 2016. Med tanke på det kapitaltillskott vi fått in är tidpunkten nu helt rätt för att i lugn och ro förbereda oss för en listning.

Du kan läsa mer här:

Pressmeddelande

Breakit: KTH-doktor tar in 27 miljoner för att ersätta fiskolja med alger

Dagens Industri: Simris Alg siktar på First North

Sydsvenskan/8till5: Djurens rätt hjälper Simris Alg genom dödsskuggans dal 

ATL – Lantbrukets Affärstidning: Djurens Rätt satsar på alger

Rapidus: Djurens Rätt blir ny storägare i Simris Alg

 

 

Simris Alg vässar styrelsen för tillväxt

Pressmeddelande 150518

Efter en lyckad lansering av bolagets första produkter tar pionjärföretaget Simris Alg AB nu steget att bygga ut sin banbrytande algodling. Som ett led inför expansionen har Simris Alg valt ny bolagsstyrelse, med Anders Laurin som styrelsens nya ordförande. Bland nya ledamöter i styrelsen märks även Cecilia Jinert Johansson samt bolagets grundare och VD Fredrika Gullfot.

Den nya styrelsen har som uppgift att leda Simris Alg i företagets nästa fas mot tillväxt och lönsamhet. Bolaget har nyligen lanserat sina första produkter, och bygger nu ut sin odlingsanläggning i Hammenhög för att kunna möta efterfrågan på den starkt växande marknaden för omega-3 från odlade alger.

”Vi har förstärkt styrelsen inom framförallt strategi och operativa frågor,” säger bolagets grundare och VD Fredrika Gullfot. ”Vi har en mycket spännande och brant tillväxtkurva framför oss, och där gäller det att ha ett sammansvetsat team som är bevisat duktiga på att få innovationsbaserade teknikbolag att växa till globala marknadssuccéer.”

Anders Laurin, sedan tidigare delägare i Simris Alg, har varit adjungerad till styrelsen sedan i höstas, och går nu in som bolagets nya styrelseordförande. Anders har varit VD på börsbolaget MultiQ International AB och Vice VD på Axis Communications AB. Som mångårig nyckelperson inom Axis var Anders starkt medverkande till Axis legendariska marknadsutveckling och tillväxt. Anders sitter även i styrelsen för Serstech AB (publ).

Cecilia Jinert Johansson har bred och internationell ledningserfarenhet inom operations med ansvar för produktion, logistik och inköp, bl.a. inom Lantmännen och Rautaruukki Oyj. Hon har även arbetat mycket med expansions- och omstruktureringsprojekt. Cecilia har ytterligare styrelseuppdrag för Nexam Chemical Holding AB (publ), och är styrelseordförande i Neco Norden AB.

I mars genomförde Simris Alg en lyckad lansering av sina första konsumentprodukter. Intresset för företagets omega-3-tillskott från odlade alger är skyhögt på den internationella marknaden, och den banbrytande algodlingen i Hammenhög på Österlen byggs nu ut för att möta efterfrågan. Bolaget har under våren genomfört två nyemissioner som ett led i finansieringen av den pågående utbyggnaden.

Simris Alg AB är ett pionjärföretag på Österlen som utvecklar och tillverkar hälsoprodukter från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver sedan 2012 den första kommersiella algodlingen för oljeproduktion i Sverige. Oljan är ett växtbaserat och miljövänligt alternativ till fiskolja, och marknadsförs som kosttillskott under varumärket Simris® Algae Omega-3 via utvalda återförsäljare och egen webshop. Simris Alg har två år i rad utsetts till ett av Sveriges hetaste nya teknikföretag av Ny Teknik och Affärsvärlden, och är mångfaldigt prisbelönat inom entreprenörskap, teknik och miljö.

 

Simris Alg på 33-listan

Vi är stolta att även i år ha blivit utvalda till 33-listan – Ny Teknik och Affärsvärldens lista över Sveriges hetaste nya teknikbolag. Utmärkelsen delades ut på ett event i Stockholm i tisdags, under medverkan av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Vi bjöd självklart på algchips till minglet!

Pressmeddelande: Algodling bland det hetaste inom ny svensk teknik

Ny Teknik: Algolja från Simris Alg skonar fisken

Film: Fiskfri Omega-3

Lyckad nyemission i Simris Alg

Simris Alg har genomfört en nyemission på drygt 12 miljoner kronor. Pengarna skall användas till att finansiera verksamheten inför produktlansering, och att förbereda utbyggnaden av vår odlingsanläggning.

”Vårt mål var att ta in 10 miljoner kronor, så vi är extremt peppade nu,” säger Simris Algs grundare och VD Fredrika Gullfot. ”Det är fantastiskt att ha fått så många nya delägare som tror på vår vision och vill vara med på resan framåt. Det är en tydlig bekräftelse på vårt arbete, men visar också att det finns många privata investerare som är modiga och kloka nog att satsa på ny och grön teknik.”

Såhär skriver pressen om nyemissionen:

Fitnessbolag in i algbranschen

Gymgrundare köper in sig i skånsk algodling

Nyemission ger 12 miljoner till Simris Alg

Fullständig pressrelease kan laddas ned här.

Simris Alg förstärker styrelsen

PRESSRELEASE SIMRIS ALG AB

Simris Alg förstärker styrelsen inför Marknadsintroduktion

Som ett led inför den förestående marknadsintroduktionen har pionjärföretaget Simris Alg AB valt ny bolagsstyrelse. Bland de nya ledamöterna märks Ebba Fåhraeus och Jan Johansson. Tidigare styrelseledamoten och delägaren Björn Munkeby går in som styrelsens ordförande.

Den nya styrelsen har som uppgift att leda Simris Alg i företagets nästa fas. Nyligen presenterade man den första egenproducerade algoljan, och Simris Alg planerar nu lanseringen av sina första produkter under 2014. Bolaget skall även förberedas inför notering på First North inom något år.

”Vi har förstärkt styrelsen inom marknad och finans,” säger bolagets grundare och VD Fredrika Gullfot. ”Det är ett entusiastiskt kanongäng som känns helt rätt för den intensiva och utmanande period vi har framför oss. Det skall bli jätteroligt att få arbeta med så erfarna och kompetenta styrelseproffs som Ebba och Jan.”

Den nya styrelsen är ett led i arbetet att bygga upp en professionell organisation för att utveckla det innovationsbaserade företaget till globalt tillväxtbolag. Intresset för företagets omega-3-produkter från odlade alger är skyhögt på den internationella marknaden, och Simris Alg räknar med snabb expansion efter den förestående lanseringen.

Tidigare styrelseledamoten och delägaren Björn Munkeby tar över ordförandeklubban från Uno Levinsson. ”Jag är oerhört tacksam för det jobb och engagemang som Uno lagt ner på Simris Alg,” säger Fredrika Gullfot. ”Det höga tempo vi lyckats hålla under de här två åren är till mycket stor del Unos förtjänst. Jag hoppas fler erfarna näringslivsprofiler tar efter Uno Levinsson som exempel, och hjälper nystartsföretag att komma igång på ett bra sätt.”

Simris Algs nya styrelse valdes vid en extra bolagsstämma den 25 november, och består nu av Tommy Johansson, Ebba Fåhraeus, Jan Johansson, och Björn Munkeby som ordförande. Björn Munkeby kommer även att arbeta operativt i bolaget med försäljningsfrågor. Grundaren Fredrika Gullfot fortsätter som bolagets VD.

Om Simris Alg AB

Simris Alg AB är ett innovationsbaserat företag som tillverkar hälsoprodukter från odlade mikroalger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och har idag åtta anställda. Ägare är grundaren, ALMI Innovationsbron, och privata investerare. Simris Algs odlingsanläggning i byn Hammenhög på Österlen togs i drift under våren 2013, och är den första kommersiella algodlingen för oljeproduktion i Sverige. Oljan används till kosttillskott och livsmedel under varumärket Simris® Omega-3. De första produkterna lanseras under 2014.