Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Simris Alg AB (publ)

I torsdags den 11 maj 2017 hölls årsstämma i Simris Alg AB (publ). Vid stämman var 1 180 404 aktier representerade, vilket motsvarar 12,43 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut fattades i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att resultatdispositionen skulle ske i enlighet med den fastställda balansräkningen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med sammanlagt 240 000 kr, varav 120 000 kr till ordföranden och 60 000 kr till var och en av övriga ledamöter. Arvode ska inte utgå till ordförande eller ledamot som är anställd i bolaget. Vidare beslutades att revisionsarvode utgår enligt godkända räkningar.

Till styrelsen valdes Fredrika Gullfot (omval), Anders Laurin (omval), Christian Ehrhardt (omval) och Adam Springfeldt (nyval). Fredrika Gullfot valdes till styrelsens ordförande (nyval).

Till revisionsbolag utsågs Ernst & Young AB med Martin Henriksson som huvudansvarig revisor (omval).

Bemyndigande till styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 247 593,75 kronor. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier av serie B till ett högsta totalt antal av 2 850 000 aktier i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det noterades att beslutet fattades enhälligt av stämman.

Emission av teckningsoptioner till anställda

Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 285 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 % av genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie under perioden från och med den 12 maj 2017 till och med den 25 maj 2017. Löptiden på teckningsoptionerna ska vara fem år. Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes modell. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget som inte också är styrelseledamöter. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta fördelningsprincipen att minst 1/3 av teckningsoptionerna fördelas proportionellt efter antalet anställningsår (kalenderår) i bolaget och maximalt 2/3 fördelas till ledande befattningshavare i bolaget. Det noterades att beslutet fattades enhälligt av stämman. 

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens