Styrelse och ledning

STYRELSE

Styrelsen består av Johan Jörgensen (ordförande), Nils Andersson, Anders Frostenson, Fredrika Gullfot och Magnus Högström.

Johan Jörgensen
Entreprenör och investerare med inriktning på foodtech som specialitet. Johan Jörgensen har varit delaktig i den svenska internetsektorn sedan starten på 90-talet. Grundare av Sweden Foodtech, som idag är den ledande konsultorganisationen för foodtech i Norden. Johan har ett unikt nätverk inom foodtech såväl i Sverige som internationellt. Ledamot i Corporate Classifieds AB, ordförande i Internet Society Special Interest Group Internet of Food, samt ett antal mindre bolag. Johan Jörgensen bedöms oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Invald 2019. Innehav: –

Nils Andersson
Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Nils Andersson har bred erfarenhet från företagande i olika former. Han är grundare, huvuddelägare, VD och styrelseordförande för AB Box Play. Box Play investerar i huvudsakligen onoterade bolag och äger nio koncernbolag och tre intressebolag. Box Play är även störste aktieägare i Simris Alg med 11 % av kapitalet. Nils Andersson bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och inte oberoende till bolagets större aktieägare. Invald 2019. Innehav: 2 670 023 B-aktier. Teckningsoptioner motsvarande 321 669 B-aktier.

Anders Frostenson
Fil. kand. i humaniora från Stockholms Universitet och Universidad De Granada. Anders Frostenson har över 18 års erfarenhet av digital tjänsteutveckling och entreprenörskap. Anders arbetade med strategiska partnerskap för operatören 3 i Sverige och London. Han var VD och grundare av den digitala byrån Dobermans verksamhet i USA och är idag VD och grundare av investeringsfonden Sweet Studio. Anders sitter även i styrelsen för bland annat uppstartsbolaget Alex Health AB. Invald 2019. Anders Frostenson bedöms oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Innehav: 12 634 B-aktier.

Fredrika Gullfot
Civilingenjör och teknologie doktor i bioteknik KTH. Analytiker FRA och Dresdner Kleinwort, konsult med uppdrag för bl.a Telia Megacom, EU-kommissionen & ECB, forskare KTH Bioteknik. Grundare Simris Alg. Fredrika Gullfot bedöms inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Invald 2015. Innehav: 250 000 A-aktier, 747 839 B-aktier, teckningsoptioner motsvarande 5 918 B-aktier.

Magnus Högström
Civilekonom. Bakgrund som analytiker och fondförvaltare från bl.a. Adelphi Capital och SEB, och idag verksam som privat investerare. Invald 2019. Magnus Högström bedöms oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Innehav: 153 328 B-aktier, teckningsoptioner motsvarande 149 443 B-aktier.

LEDNINGSGRUPP

Ledningsgruppen består av VD Fredrika Gullfot och Chief Marketing Officer Daphne Jaeschke.

Fredrika Gullfot, VD
Se ovan.

Daphne Jaeschke, Chief Marketing Officer
MSc Marknadsföring och management från Stockholms Universitet, fristående kurser vid Chartered Institute of Marketing i London, UK. F.d. juniorelit inom volleyboll. Har varit med Simris Alg från början och byggt upp bolagets varumärke och marknadsföring. Mottagare av Digiday/Glossy+ 2020 Future Leader Award. Innehav: 1 860 B-aktier, teckningsoptioner motsvarande 10 742 B-aktier.

REVISOR

Vår revisor är Martin Henriksson, auktoriserad revisor, E&Y.

Bolagsordning

Här kan du ladda ner vår Bolagsordning.

Bolagsordning Simris Alg AB

Valberedning

Valberedningen består för närvarande av Nils Andersson, Fredrika Gullfot och Johan Jörgensen. Nils Andersson är valberedningens ordförande. Valberedningens mandat gäller fram till nästkommande årsstämma.

Valberedningen skall bestå av representanter för de två till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt bolagets styrelseordförande, som även utser vem som ska vara valberedningens ordförande. Bolagets styrelseordförande får dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. I de fallen redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen skall bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare.

Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut, att besluta om på årsstämma:

  1. förslag till val av ordförande vid stämman;
  2. förslag till val av styrelseledamöter;
  3. förslag till val av styrelseordförande;
  4. förslag till styrelsearvoden samt eventuell ersättning för konsultarbete;
  5. förslag till val av revisorer;
  6. förslag till ersättning till bolagets revisorer; samt
  7. förslag till nomineringsprocess avseende valberedningen.

Aktieägare som önskar kontakta valberedningen kan göra detta per e-post till valberedning@simris.com eller brevledes till följande adress:

Valberedningen
Simris Alg AB
Herrestadsvägen 24A
276 50 Hammenhög

Bolagsstämma

2020

2019

2018