Företrädesemission

Simris Alg AB (publ) (”Simris Alg”) genomför under de kommande veckorna en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Erbjudandet i korthet

  • Villkor: Varje (1) innehavd aktie i Simris Alg på avstämningsdagen den 19 april 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny B-aktie
  • Teckningskurs: Teckningskursen är 0,32 SEK per B-aktie
  • Teckningsperiod: 21 april – 5 maj 2022
  • Handel med teckningsrätter: På Nasdaq First North Growth Market 21 april – 2 maj 2022
  • Emissionsstorlek: 25,1 MSEK
  • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen

Fullständiga villkor och beskrivning av nyemissionen återges i Simris Algs informationsmemorandum som offentliggjordes den 20 april 2022.

Bakgrund och motiv

På årsstämman i maj 2021 valdes en ny styrelse under ledning av styrelseordförande Steven Schapera. Bolaget hade då låg försäljning och lönsamhet. Styrelsen såg ett tydligt behov att utvärdera bolagets affärsplan och finna nya möjligheter att utnyttja Simris Algs unika IP och know-how för att öka intäktspotentialen. Efter en strategisk genomlysning beslutades att ställa om verksamheten till att bli en forskningsdriven producent av högvärdiga bioaktiva ämnen som kan utvinnas ur mikroalger för försäljning direkt mot företag (B2B). 

Styrelsen bedömer strategiomläggningen som framgångsrik vilket tydligast ses genom de fyra beställningar, med ett sammanlagt värde överstigande 7,5 MSEK, av den egenodlade och mycket dyrbara substansen fucoxanthin, som bolaget har mottagit sedan skiftet mot B2B-försäljning. Under denna övergångsperiod har den nya styrelsen och ledningen även genomfört kraftfulla kostnadsreduceringar, inklusive personalneddragningar och nedskrivningar i balansräkningen, vilket bidragit till att förbättra bolagets marginal avsevärt.

Motiv

Motivet till företrädesemissionen är att finansiera verksamhetens fortsatta satsning på B2B, öka investeringstakten på produktutveckling samt investeringar för effektiviseringar i bolagets produktionsanläggning.

Användning av likvid

Användning av nettolikviden från företrädesemissionen planeras fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:  

  • Produktionsinvesteringar: cirka 50 procent
  • Rörelsekapital: cirka 30 procent
  • R&D: cirka 15 procent
  • Återbetalning av brygglån: cirka 5 procent

 

Teckna vi Aqurat Fondkommission

Dokument för nedladdning

Informationsmemorandum

Anmälningssedeln

Anmälningssedel för teckning utan företräde