Pressmeddelanden

Simris Alg offentliggör finansiella mål

Simris Alg står inför en riktad emission för att finansiera fortsatt drift och större marknadsinsatser. För att kunna ge potentiella investerare en rättvisande bild av bolagets utvecklingspotential har Simris Alg tagit fram finansiella målsättningar utifrån antagen expansion. I enlighet med regelverket för listade bolag offentliggörs dessa uppgifter samtidigt för hela kapitalmarknaden.  

Simris Algs produktionsanläggning i Hammenhög togs i drift under sommaren 2016. Såsom tidigare kommunicerats har den befintliga anläggningen tillräcklig kapacitet för att bolaget skall nå viss lönsamhet vid full drift och försäljning. Faktiska produktionsdata och kostnader från helårsdrift bekräftar nu dessa antaganden, samtidigt som framtida expansion av odlingskapacitet visar förväntat hög lönsamhetspotential på grund av betydande skalfördelar.

Den befintliga anläggningen antas kunna generera en årlig omsättning på 40,7 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 3,3 miljoner kronor. Vid en dubblering av dagens odlingskapacitet antas en omsättning på 81,4 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 22,9 miljoner kronor. En lämplig odlingsyta med avseende på optimala skalfördelar bedöms till 10 000 kvadratmeter per anläggning, vilket motsvarar fem gånger dagens kapacitet. Då kan en omsättning på 203,6 miljoner kronor ge ett resultat före skatt på 81,6 miljoner kronor.

+----------------------+----------+---------+---------+---------+----------+
| |Befintlig | x2| x3| x4| x5|
| |anläggning|4 000 kvm|6 000 kvm|8 000 kvm|10 000 kvm|
+----------------------+----------+---------+---------+---------+----------+
|Omsättningsmål | 40,7 mkr| 81,4 mkr|122,2 mkr|162,9 mkr| 203,6 mkr|
+----------------------+----------+---------+---------+---------+----------+
|Resultatmål före skatt| 3,3 mkr| 22,9 mkr| 42,5 mkr| 62,0 mkr| 81,6 mkr|
+----------------------+----------+---------+---------+---------+----------+

- Vi är i mycket tidig fas och man ska ha klart för sig att det kan ta lång tid att uppnå den här storleken på försäljningssiffror. Samtidigt är vi är mycket nöjda med att tydligt se hur lönsam vår odlingsprocess faktiskt kan bli när vi växer, säger Fredrika Gullfot, Simris Algs VD och grundare.

Kalkylen tar hänsyn till nödvändiga investeringar för att uppnå önskad odlingskapacitet med ca. 25 miljoner kronor per steg, vilket även är i linje med tidigare antaganden. Vid fastigheten i Hammenhög äger Simris Alg mark för minst en tredubbling av befintlig odlingsyta.

- Någon mer utbyggnad är inte aktuell för oss just nu, vi ska först fokusera på att bygga försäljningen, säger Fredrika Gullfot. Efter långdragen väntan på försäljningsgodkännande inom EU lanserade Simris Alg sina omega-3-produkter för bara några veckor sedan i USA, med butikskedjan Anthropologie som första återförsäljare. Fokus den närmaste tiden kommer förstärkt ligga på nordamerikanska marknaden.

Uppgifterna om finansiella mål är att betrakta som framåtriktad information, som återspeglar bolagets aktuella syn på möjlig utveckling. Sådan framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida utveckling eller resultat, och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens