Pressmeddelanden

Simris Alg offentliggör prospekt inför nyemission och listning på First North

Simris Alg AB (publ) (“Simris Alg” eller “Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission i samband med listning av bolagets aktier på Nasdaq First North (“Erbjudandet”). Prospektet avseende Erbjudandet har idag blivit godkänt och registrerat av Finansinspektionen och är nu tillgängligt på Simris Algs hemsida www.simrisalg.se och hos Västra Hamnen Corporate Finance www.vhcorp.se.

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönt pionjärföretag på Österlen som tillverkar omega-3-olja från odlade alger. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till omega-3-tillskott baserade på fiskolja. Simris Alg har utvecklat en världsunik och skalbar industriell process för odling av alger och omega-3-produktion, och adresserar en lönsam och global mångmiljardmarknad i snabb tillväxt. Bolagets verksamhetsfilosofi genomsyras av ett starkt hållbarhetsperspektiv och bygger på synergi mellan spjutspetsteknik, varumärke och design. Simris Alg har ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Under förutsättning att ansökan godkänns beräknas första dag för handel infalla den 22 april 2016.

ERBJUDANDET I KORTHET

· Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och omfattar upp till 2 720 400 nyemitterade aktier i Simris Alg. Vid full teckning av nyemitterade aktier tillförs Bolaget 50,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningsförbindelser har lämnats till 23,4 procent av befintliga och nya aktieägare.
· Priset per aktie uppgår till 18,50 SEK per aktie.
· Ett prospekt med fullständiga villkor offentliggjordes idag den 24 mars 2016.
· Anmälningsperioden löper under perioden 29 mars - 11 april 2016.
· Under förutsättning att Nasdaq First North godkänner Bolagets ansökan om listning av aktien är preliminär första handelsdag den 22 april 2016.

BAKGRUND OCH MOTIV
Simris Alg har utvecklat en världsunik industriell process för odling av alger och tillverkning av omega-3. Anläggningen byggs nu ut till full industriell skala, för att kunna möta den växande efterfrågan på världsmarknaden för omega-3. Denna utbyggnad har finansierats i sin helhet genom tidigare nyemissioner och lån. Årsstämman har beslutat att genomföra förestående nyemission för att ge Bolaget finansiella resurser att öka försäljningen och etablera företagets produkter på nya målmarknader, samt att möjliggöra utbyggnad av ytterligare odlingskapacitet.

PROSPEKT OCH ANMÄLNINGSSEDEL
Styrelsen har upprättat ett prospekt med anledning av Erbjudandet som godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga online hos Simris Alg (www.simrisalg.se ) och Västra Hamnen Corporate Finance (www.vhcorp.se ). Prospekt och anmälningssedel i tryckt version kan beställas från Bolaget eller Västra Hamnen Corporate Finance via tel 040-200 250 eller info@vhcorp.se

RÅDGIVARE
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Simris Alg i samband med Erbjudandet. Legal rådgivare är Advokatfirman Delphi. Nordnet medverkar som Selling Agent och emissionsinstitut är Remium Nordic.

INFORMATIONSTRÄFFAR
I samband med nyemissionen medverkar Simris Algs VD Fredrika Gullfot vid informationsträffar där befintliga aktieägare och andra intresserade är välkomna. Informationsträffar arrangeras på följande platser och tidpunkter:

29 mars 2016: Lund, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27. Klockan 17.30 - 21.00. Arrangör: Aktiespararna

30 mars 2016: Stockholm, Hotel Birger Jarl. Klockan 17.30 - 20.00. Arrangör: Aktiespararna

30 mars 2016: Stockholm, Nasdaq, Tullvaktsvägen 15. Klockan 17.30 - 19.00. Arrangör: Aktiespararna & Nasdaq

31 mars 2016: Hammenhög algfarmen, Herrestadsvägen 24. Klockan 15.30 - 17.30 och klockan 18.00 - 20.00. Arrangör: Aktiespararna & Simris Alg

4 april 2016: Malmö, World Trade Center Jungmansg 12. Klockan 17.30. Arrangör: Aktiespararna & Västra Hamnen Corporate Finance

5 april 2016: Göteborg, Hotel Park Avenue. Klockan 18.00 - 20.00. Arrangör: Aktiespararna & Västra Hamnen Corporate Finance

Vidare medverkar VD Fredrika Gullfot vid Åre Kapitalmarknadsdagar med Åre Business Forum den 7-8 april 2016.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier i Simris Alg AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Simris Alg AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Simris Alg AB (publ) avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Simris Alg AB (publ) styrelse och revisorer.

De nya aktierna kommer inte att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande innehåller information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens