Pressmeddelanden

Simris Alg delårsrapport januari - mars 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 137 tkr (119), vilket innebär en ökning om 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till –5 527 tkr (–4 586) och resultatet före skatt uppgick till –5 614 tkr (­–4 799). · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 26 845 tkr (19 566). 

UR VD-ORDET: SKIFTBYTE PÅ ALGFARMEN

Den 16 april 2017 tillträdde Jonas Regnér som VD efter grundaren Fredrika Gullfot, som fortsätter arbeta på heltid med Simris Algs expansion.

Fredrika: Sedan 16 januari har Jonas haft helhetsansvaret för våra sälj- och marknadsaktiviteter, och har under perioden successivt arbetat in sig i rollen som VD. En viktig del av Jonas uppdrag är att konkretisera och genomföra våra marknadsplaner, och det strategiska perspektivet är viktigt för oss. Vi har därför valt att ännu inte spika några nya finansiella mål, då vi behöver mer tid för att bestämma exakt hur strategin framåt ska se ut och vilka tidsperspektiv som är rimliga. Vi är dock alla på det klara med att det är dags att leverera. Något av det roligaste har därför varit att börja se förberedelserna inför vår lansering att ta form, där Jonas har gjort ett fantastiskt arbete tillsammans med sälj- och marknadsteamet.

Jonas: Ja, vi har under perioden arbetat en hel del med våra lanseringsplaner i väntan på Novel Food-godkännandet inom EU. Här ingår även fortsatta satsningar för att etablera affären på valda marknader utanför EU. I Sverige har vi identifierat de segment och försäljningskanaler som vi bedömer ge oss bäst förutsättningar för tillväxt och lönsamhet, och börjat knyta viktiga nyckelpartners till oss för lanseringen. Dessa är apotek, privat mödrahälsovård och utvalda återförsäljare inom skönhet, hälsa och fitness. Vi kommer också öka våra digitala satsningar inom både e-handel och sociala medier. Planen är att vi ska kunna sätta vår lanseringsplan i verket så fort vi fått klartecken från EU-kommissionen. I nuläget räknar vi med att det kommer bli någon gång under sensommaren. Nu ligger vi i startfållan och väntar på signalen.

KOMMENTAR TILL FINANSIELLA MÅL

2016 hade Simris Alg som målsättning att nå break-even under fjärde kvartalet 2017 och nå positivt rörelseresultat 2018. Lanseringen av bolagets produkter har dock blivit försenad jämfört med ursprungliga planer. Tidsmålen har därför förskjutits, och i nuläget bedömer bolaget att det är bättre att vänta med nya tidsutfästelser i avvaktan på godkännande enligt Novel Foods-förordningen inom EU. Tidsramar och finansiella mål kan också påverkas av nya strategier i samband med ny VD och ledningsgrupp. Bolagets långsiktiga målsättning är fortsatt att etablera Simris Alg som stark aktör på den globala marknaden för omega-3, med en andel på 5 procent av marknadsvärdet.

Delårsrapporten finns tillgänglig på:
http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens