Aktien

Simris Alg AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Första handelsdag var 22 april 2016.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq-gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och e-post ca@mangold.se

Aktieägare

Aktieägare Antal aktier Procent kapital Procent röster
Tio största aktieägare per 200630
BOX PLAY AB 2 670 023 12,4 12,3%
GULLFOT, INGRID FREDRIKA MARIA 1 051 565 4,9 6,0%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION 1 161 057 5,4 5,3%
FV GROUP AB 933 049 4,3 4,3%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 521 291 2,7 2,7%
JOHANSSON, BENGT 443 100 2,1 2,0%
SUNDSPORTEN AB 434 000 2,0 2,0%
IDEELLA FÖRENINGEN DJURENS RÄTT 344 508 1,6 1,6%
LUDVIG LÖNGÅRDH 306 092 1,4 1,4%
SVEN JÖNSSON 289 032 1,3 1,3%

Insiderhandel

Sedan 3 juli 2016 gäller nya regelverk om rapportering av insiderhandel. Uppgifter om insynspersoner och insiderhandel finns nu i insynsregistret på Finansinspektionens hemsida.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
102 15 Stockholm

Tel: 08-503 015 50 och
E-post: ca@mangold.se