Pressmeddelanden

Kallelse till extrastämma i Simris Alg AB (publ)

SIMRIS ALG AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA Tid: 2018-07-25 klockan 17:00 Plats: Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juli 2018, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 19 juli 2018.

Förvaltarregistrerade aktier:

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd innan den 19 juli 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Anmälan:

Vänligen meddela senast onsdagen den 19 juli 2018 om du kommer att delta i stämman eller inte. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet) till bolaget samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.simrisalg.se).

Agenda:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier av serie B
8. Stämman avslutas

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Pia Gideon utses till stämmans ordförande.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier av serie B.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 3 769 644 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 327 489,06 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Den som på avstämningsdagen är aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen, varvid fem (5) befintliga aktier av serie B berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B.
2. För det fall att samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt (teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska ske enligt följande turordning: i första hand till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i emissionen, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning; i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp; i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 6,50 kronor.
4. Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 27 augusti till och med den 10 september 2018. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom betalning, senast den 10 september 2018. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista, varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen äger rätt att tillåta betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens regler.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

* * * * *

Fullmaktsformulär liksom övriga handlingar hålls tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se, från publiceringen av denna kallelse. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

Ladda ned

Release

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens