Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Simris Alg AB (publ)

SIMRIS ALG AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Tid: 2018-05-08 klockan 17:00 Plats: Algfarmen, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2018, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 2 maj 2018.

Förvaltarregistrerade aktier:

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd innan den 2 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Anmälan:

Vänligen meddela senast onsdagen den 2 maj 2018 om du kommer att delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet) till bolaget samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.simrisalg.se).

Agenda:

1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande för stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordningen

 5. Val av en eller flera justerare

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

 8. Beslut om:

      a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning

      b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

      c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

 9. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

10. Beslut om antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

12. Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

14. Beslut om emission av teckningsoptioner

15. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen

16. Stämman avslutas

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Anders Laurin utses till stämmans ordförande.

Punkt 9

Valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast två veckor innan stämman.

Punkt 10

Valberedningen föreslår att ett (1) registrerat revisionsbolag utses.

Punkt 11

Valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast två veckor innan stämman.

Punkt 12

Valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast två veckor innan stämman.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 247 593,75 kronor. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier av serie B till ett högsta totalt antal av 2 850 000 aktier i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i syfte att införskaffa kapital till bolaget för att säkra driften efterföljande verksamhetsår, större marknadssatsningar och investeringar i produktionskapacitet och utveckling

För beslut i enlighet med detta bemyndigande krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14

Som ett led i bolagets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare föreslår styrelsen stämman att besluta om en riktad emission av högst 95 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. För beslutet föreslås i övrigt att följande huvudsakliga villkor ska gälla.

1.
Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 % av genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie under viss mätperiod. Genomsnittlig betalkurs fastställs som ett medeltal av för varje handelsdag framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för aktien på Nasdaq First North under perioden från och med den 9 maj 2018 till och med den 23 maj 2018. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

2.
Löptiden på teckningsoptionerna ska vara fem år.

3.
Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes modell med på en underliggande aktiekurs motsvarande emissionskursen som fastställs i punkt 1 ovan och baserat på övriga rådande marknadsförhållanden.

4.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget som inte också är styrelseledamöter. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta fördelningsprincipen att minst 1/3 av teckningsoptionerna fördelas proportionellt efter antalet anställningsår (kalenderår) i bolaget och maximalt 2/3 fördelas till ledande befattningshavare i bolaget.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att stämman fastställer riktlinjerna för valberedningen enligt följande.

Valberedningen ska utses senast 6 månader före ordinarie bolagsstämma. Representanter för de två största aktieägarna i bolaget samt bolagets styrelseordförande ska utgöra valberedning. Bolagets styrelseordförande sammankallar valberedningen och ska utse dess ordförande. Bolagets styrelseordförande får dock inte utses till valberedningens ordförande. Om en föreslagen ledamot avböjer att delta eller en utsedd ledamot avgår ska bolagets två största aktieägare i samråd utse en ersättare.

En mer detaljerad instruktion för valberedningen kommer presenteras på stämman.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 13 och 14, valberedningens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 9, 11, 12 och 15 liksom övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se, senast tre veckor innan stämman för Årsredovisningen och punkterna 13 och 14, och senast två veckor innan stämman för punkterna 9, 11, 12 och 15. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

Ladda ned

Release

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens