Årsredovisningar

Bokslutskommunikéer

Delårsrapporter

Prospekt och informationsmemorandum

Brev till innehavare av teckningsoptioner serie 2020/1 (TO3) 

Prospekt företrädesemission Simris Alg (2020)
Villkor teckningsoptioner 2020/1

Prospekt företrädesemission Simris Alg  (2019)
Informationsmemorandum företrädesemission Simris Alg (2018)
Prospekt nyemission Simris Alg (2016)