Kallelse till extrastämma

SIMRIS ALG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Tid: 2016-09-21 klockan 15:00
Plats: Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 september 2016, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 15 september 2016.

Förvaltarregistrerade aktier:
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 september 2016, då sådan införing ska vara verkställd för att aktieägare ska äga rätt att delta i stämman.

Anmälan:
Vänligen meddela senast den 15 september 2016 om du kommer att delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Agenda:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamot
9. Stämman avslutas

Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Laurin väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.
Det noteras att det totala styrelsearvodet förväntas öka med 60 000 kr per år, då styrelsen föreslås utökas med en ordinarie ledamot, i enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman den 16 mars 2016 (dvs. att styrelsearvode utgår med 60 000 kr per år till ordinarie styrelseledamot och 120 000 kr per år till styrelsens ordförande, dock att inget arvode utgår till ledamöter som är anställda i Bolaget).

Punkt 8
Valberedningen föreslår att Christian Ehrhardt väljs till styrelseledamot i bolaget.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Fullmaktsformulär finns från och med idag tillgängligt i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Antalet aktier i bolaget uppgår till 250 000 A-aktier och 9 250 000 B-aktier, och antalet röster uppgår till 9 750 000.
Bolagets aktiekapital uppgår till 825 315,66 kr.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

 

Fullmaktsformulär för nedladdning